Článek aktualizován 18.1.2017

V době 1.4. – 30.4.2017 bude v ČR probíhat zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018, t.j. dětí narozených mezi 1.9.2010 a 30.8.2011. Termín zápisu byl změněn poslední novelou školského zákona  č. 178/2016 Sb. (účinnost tohoto ustanovení od 1.1.2017) a letos poprvé probíhají termíny v době dubna, konkrétní termín nadále závisí na konkrétní škole. Pokud má vaše dítě české občanství (má český rodný list), máte ze zákona povinnost zapsat je do školy v České republice. Tato povinnost se vztahuje na všechny děti s českým občanstvím, nezáleží na tom, kde mají trvalé bydliště nebo zda navštěvují školu v cizině.

Fakta a povinnosti rodičů

  • každé dítě, které má české občanství (i pokud má občanství dvojí!), musí být podle českých zákonů zapsáno ve škole v ČR (tzv. kmenové škole), a to i pokud plní povinnou školní docházku v zahraničí
  • děti nikdo k zápisu nezve, je na rodičích, aby se sami informovali a kontaktovali školu
  • pokud žijete v zahraničí, nemusí být dítě u zápisu přítomné, nicméně zápis musí provést osobně zákonný zástupce dítěte nebo zmocněná osoba
  • rodiče si vždy mohou vybrat jakoukoli školu dle vlastního uvážení
  • řediteli kmenové školy v ČR je třeba doložit vysvědčení ze školy, do které dítě dochází v zahraničí – plnění povinné školní docházky se dokládá za období nejméně jedno pololetí, nejdéle dva školní roky
  • děti s českým občanstvím žijící v zahraničí již nemusí vykonávat tzv. rozdílové zkoušky – tato povinnost byla zrušena s platností k 1.1.2012
  • pokud rodiče chtějí, aby jejich děti zkoušky vykonávaly, je to i nadále možné (ne však povinné) – viz níže

Informace o nepovinných rozdílových zkouškách z webu Ministerstva zahraničních věcí

Pravidla konání zkoušek, pokud o ně zákonní zástupci požádají, se nezměnila. Stále se tedy jedná o zkoušky před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem „kmenové“ školy. Skládají se vždy z českého jazyka a od 4. ročníku základní školy také z u učiva vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice a od 6. třídy pak dějepisného a zeměpisného učiva týkajícího se ČR. Zkoušky je možno skládat za období jednoho školního pololetí až dvou školních let. Pozor – je-li zvolen dvouletý interval, skládají se zkoušky z učiva celých dvou školních let (tedy za dva školní ročníky). Termín zkoušky dohodnou rodiče žáka se školou. Zpravidla to bývá v červnu či srpnu daného školního roku. Jejich konkrétní obsah a rozsah stanovuje ředitel školy a zákonní zástupci žáka jsou s ním dopředu seznámeni. Ze zkušeností doporučuji toto dohodnout před odjezdem do zahraničí či po bezprostředně po zkouškách za předchozí ročník. Zároveň je možné zapůjčit se v „kmenové“ škole příslušné učebnice. O zkoušce se vyhotovuje protokol, který je součástí dokumentace školy. Na jeho základě je pak žákovi vydáno vysvědčení. Na něm je hodnocení pouze z předmětů, z nichž byla konána zkouška. Na zadní straně je pak uvedeno, že žák plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona.

Proč své dítě přihlásit k povinné školní docházce v ČR

Výše zmíněná povinnost zápisu dítěte je dána zákonem a porušení této povinnosti je dokonce od 1.9.2016 zavedeno do školského zákona jako přestupek, za který lze udělit pokutu (§ 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.).

Mnozí z vás se však ptáte, jaký je praktický význam této povinnosti, jinými slovy “Proč to podstupovat, když mé dítě chodí do školy v cizině?”. Na to má samozřejmě každý svůj specifický názor. Někdo považuje zapsání svého dítěte do školy v ČR za svoji nepsanou “povinnost”, stejně tak jako předání českého jazyka, kultury, identity. Jiný člověk tento důvod nikdy nepochopí.

Pokud se nikdy nechcete do ČR vrátit nebo pokud víte, že vaše děti nikdy nebudou v ČR chodit do školy, je velice pravděpodobné, že tento zákon budete ignorovat. Pokud plánujete s dítětem návrat do ČR v průběhu školní docházky, je určitě v jejich zájmu být v českém školním systému zapsáno a vykonávat každý rok rozdílové zkoušky. Umožní jim to bezproblémový přestup ze zahraniční školy a nástup do správného ročníku, případně nástup na střední školu.

Co si o tom myslíte vy? Jsou vaše děti zapsány v kmenové škole v ČR? Vykonávají rozdílové zkoušky?

Více informací naleznete na stránkách MŠMT, viz odkaz níže

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-zakladni 

2 komentáře

  1. Co si o tom myslím, no tak budeme slušný a řekneme jen to že je to postavené na hlavu. Chápu pokud žije dítě v zahraničí dočasně a předpokládá se že se vrátí nebo odcestuje žít do ČR, ale k čemu do toho nutit rodiče kteří ví že do ČR někdy žít s dětmi nepůjdou? Děti které se narodili v zahraničí a rodiče jsou rozhodnutí že do ČR nikdy žít nepůjdou alespoň do doby nez děti ukončí studia by měli mít právo děti neregistrovat. Pro takové rodiče by měla být možnost svobodné volby.

Napsat komentář