Povinná školní docházka: Primary Schools (5-11 let)

0

Povinná školní docházka: Primary School

Povinná školní docházka začíná ve Velké Británii ve věku 5 let. Obecně se ve Velké Británii však praktikuje princip nástupu do prvního ročníku základní školy (Reception Class) v trimestru (term), ve kterém dítě dovrší pátého roku věku. To znamená, že pokud dítě oslaví 4. narozeniny 30. srpna, nastoupí do školy již v září. Podle zákona jsou ale rodiče povinni dítě poslat do školy až v trimestru, který následuje po jeho 5. narozeninách. Další možností je, že dítě může do svých 5. narozenin školu navštěvovat “na částečný úvazek”, např. pouze ráno.

Primary / Infant / Junior / First / Lower / Middle School??

V souvislosti s 1. stupněm britské základní školy se můžete setkat se všemi výše uvedenými pojmy. Většina škol se řídí tyrkysově zbarveným modelem, existují však některé, které používají modrý nebo fialový systém, viz obr. (zdroj Wikipedia). Pro účely tohoto článku budeme používat označení primary school a řídit se prvním nejužívanějším modelem.

School Stucture UK

Obsah výuky

Státní školy se musí řídit osnovami ministerstva školství, national curriculum, které určují obsahovou náplň výuky a kritéria pro klasifikaci formou SATs (Standard Assessment Tests). Předměty, na které se na prvním stupni klade největší důraz, jsou angličtina (English), matematika (Mathematics) a věda (Science), pod kterou spadá přírodopis, fyzika a chemie. Dalšími předměty pak jsou hudební, výtvarná a tělesná výchova, dějepis, zeměpis nebo pracovní činnosti. Na prvním stupni je vyučování rozděleno podle témat (topics), která se prolínají všemi předměty.

Soukromé školy se státními osnovami řídit nemusí, ale musí být zaregistrovány s britskou vládou a nabízet pestrý a vyvážený učební program, který zahrnuje angličtinu, matematiku a vědu. Většina soukromých škol má výbornou pověst a v rámci vzdělávání často nabízí výrazně nadstandardní podmínky. Více o soukromých školách se dozvíte zde.

Jak si vybrat základní školu

Hlavní roli při výběru základní školy hraje ve Velké Británii následující:

  • Preference rodičů, t.j. zda zvolí školu státní, nebo placenou soukromou. Toto rozhodnutí je často založeno na rodinné tradici. Pokud navštěvovali soukromou školu rodiče, je pravděpodobné, že své dítě rovněž zaregistrují v soukromém sektoru.
  • Typ školy: někteří rodiče dají přednost malé vesnické škole před velkou městskou, pokud takovou možnost mají. Jiní se přikloní ke škole, která má náboženskou tradici nebo exceluje v jisté oblasti výuky, např. ve sportu.
  • Hodnocení OFSTED nebo jiného kontrolního úřadu. Školy mají výsledky inspekcí uveřejněny na svých www stránkách, a rodiče si mohou předem zjistit, jak na tom školy jsou nejen po stránce akademické, ale i co se týče kvality výuky a vedení školy nebo chování žáků.
  • Vzdálenost školy od místa bydliště, přirozeně.

Jak udělují základní školy místa

Udělování míst na základních školách, zejména pak na těch, kde poptávka ročně předčí nabídku, se řídí následujícími podmínkami:

  • Vzdálenost bydliště dítěte od školy, tzv. spádová oblast (catchment area). Na venkově může spádovou oblastí být několikakilometrový rádius, zatímco v hustě zalidněných městech pár ulic.
  • Postižení dítěte nebo rodiče, které činí dopravu do školy obtížnějším.
  • Pokud má dítě ve škole sourozence, dostane přednost před ostatními, kteří ve škole sourozence nemají.
  • Vyznání dítěte – pouze pokud žádáte o přijetí na školu s náboženským založením.

Způsob hodnocení a klasifikace

Známkování, jak ho známe z českých škol, ve Velké Británii neexistuje. Rodiče jsou o pokroku svých dětí na 1. stupni informováni na pravidelných rodičovských schůzkách a prostřednictvím písemné zprávy na konci školního roku. Ta vyjadřuje dosaženou úroveň dítěte ve všech předmětech, v souladu s kritérii státních osnov, a to zaškrtnutím jedné z následujících kolonek (nebo obdobných) pro každý předmět: a) dítě je pod úrovní národního průměru, b) dítě je na úrovni národního průměru nebo c) dítě je nad úrovní národního průměru.

Dále je dítě ohodnocováno podle snahy a chování od 1 do 4, kde 1 znamená, že se nadprůměrně a ze všech sil snažilo, a číslo 4, že se příliš nesnažilo, vyrušovalo a nedávalo pozor. Vše je písemně okomentováno vyučujícím, který doporučí, jak nejlépe dál, aby se dítě co nejblíže přiblížilo úrovni svých potencionálních schopností.

Zkoušky SATs a 11+

Jediným formálním hodnocením během 1. stupně britské základní školy (ve státním sektoru a v některých soukromých školách) jsou zkoušky SATs. Konají se na konci Key Stage 1 (na konci 2. ročníku) a Key Stage 2 (na konci 6. ročníku). Některé děti na konci 1. stupně ZŠ podstoupí tzv. zkoušku 11+, pokud se hlásí na soukromou školu nebo Grammar School, kde je přijetí podmíněno úspěšným zvládnutím přijímacích zkoušek. Zkouška 11+ je sice považována za zastaralou, nicméně řada škol ji stále používá.

Zkoušky SATs se konají ve 2. ročníku (Year 2) z angličtiny, matematiky a vědy a na konci 6. ročníku (Year 6) ze čtení, psaní (spelling), gramatiky a interpunkce a matematiky. Výsledky ze zkoušek v Year 2 jsou spíše ilustrativní, zatímco výsledky ze SATs na konci 1. stupně v Year 6 slouží školám 2. stupně ZŠ, secondary schools, k určení úrovně dítěte, které na školu v září nastoupí.

Pro nastínění britského způsobu hodnocení viz obr.

NC-levels-grid

Autor článku

Jana

Překladatelka na volné noze www.czechenglishtranslator.co.uk a autorka webu o bilingvní výchově www.bilingvni-vychova.com . Ve volném čase mě nejčastěji najdete na tenisovém kurtě nebo horolezecké stěně a v zimě někde na sjezdovkách :)

Napsat komentář